مخروطي ميان بلت ( Wide conic )

مخروطي ميان بلت ( Wide conic )

مخروطي ميان بلت ( Wide conic ) توليدشده در مجموعه شركت پويا جاويد ايزيرتا داراي ID ثبت طرح صنعتي ومالكيت معنوي به شماره ٣٤٦٣٠از اداره ثبت مي باشد اين قطعه مخروطي شكل انتهاي ميان بلت قرار ميگيرد كه پس از بتن ريزي از داخل بتن خارج مي شود.

مخروطي ميان بلت ( Wide conic )