رابط ميان بلت ( Mid bolt conic )

رابط ميان بلت ( Mid bolt conic )

رابط ميان بلت ( Mid bolt conic ) توليدشده در مجموعه شركت پويا جاويد ايزيرتا داراي ID ثبت طرح صنعتي ومالكيت معنوي به شماره ٣٤٦٣٠از اداره ثبت مي باشد اين قطعه قرقره اي شكل كه اتصال ميان رابط مخروطي ولوله را عهده دار د ودرگيري را در بتن ايجاد نموده ودر بتن مدفون مي گردد.

رابط ميان بلت ( Mid bolt conic )