مكس فيكس ( Maxi fix )

مكس فيكس ( Maxi fix )

مكس فيكس ( Maxi fix ) توليدشده در مجموعه شركت پويا جاويد ايزيرتابرای ایجاد پوشش بتنی در انواع سازه های میلگردی مانند پوترها ،‌تیرها ،‌شناژها و کف های با وزن متوسط مورد استفاده قرار میگیرند . اسپیسر ماکس فیکس توليدي شركت پويا صنعت ايزيرتا قادر به جای دادن میلگرد 8 تا 22میلیمتر داخل فک های خود می باشد و قادر به تحمل بار نقطه ای تا 180 کیلوگرم در شرايط مختلف آب وهوايي می باشد . میزان مصرف اسپیسر ماکس فیکس در کف های نیمه سنگین 4 عدد در متر مربع می باشد و در تیرها و پوترها میزان مصرف اسپیسر ماکس فیکس 3 عدد در هر متر طول ( در هر ردیف 2 عدد با فاصله 60 الی 70 سانتیمتر از یکدیگر )‌ می باشد .

مكس فيكس ( Maxi fix )