اسپيسر ميني فيكس ( MiniFix )

اسپيسر ميني فيكس ( MiniFix )

اسپيسر ميني فيكس ( MiniFix ) توليدشده در مجموعه شركت پويا جاويد ايزيرتا به دليل قيمت مناسب، استحكام كافيو اندازه هاي متنوع جهت استفاده در سازه هاي سبك ،سقف هاي كامپوزيت ،دال هاي سبكوقطعات پيش ساخته بتني مناسب مي باشد

اسپيسر ميني فيكس ( MiniFix )