هارد فيكس ( Hard Fix )

هارد فيكس ( Hard Fix )

هارد فيكس ( Hard Fix ) توليدشده در مجموعه شركت پويا جاويد ايزيرتا‍
مناسب براي فونداسيونهاي سنگين و آرماتوربندي هاي حجيم Hardfix پيشنهاد ميشود Hardfix هاي توليدي شركت پويا جاويدايزيرتا داراي طراحي منحصر به فرد با مقاومت بالاهرگونه نياز مهندسان وطراحان گرامي را درپروژه هاي پيچيده وسنگين را براورده ميكند.
خواص واثرات
-مطابق با استاندارد BSI7973
-قادر به تحمل 400كيلوگوم بار نقطه اي
-براي پوشش بتني 30الي100ميليمتر
مي باشد

هارد فيكس ( Hard Fix )