كپ بار Capbar

كپ بار Capbar

كپ بار Capbar
كپ بارتوليدي در مجموعه پويا جاويد ايزيرتا يك محافظ پلاستيكي قارچي شكل براي انتهاي ميلگردهاست .اين قطعه ميتواند ازآسيب ديدگي كارگران در كارگاههاي عمراني جلوگيري كند .رنگ مناسب قطعه موجب مي شود به بهترين شكل قابل رويت باشد 

كپ بار Capbar