سوپر استرانگ (Superstrong)

سوپر استرانگ (Superstrong)

سوپر استرانگ توليدشده در مجموعه شركت پويا جاويد ايزيرتا مناسب براي استفاده در سازه هاي سنگين ،سازه هاي دريايي ونظايرآن...است .

سوپر استرانگ (Superstrong)