ميان بولت‌هاي پلاستيكي ( MidBolt )

ميان بولت‌هاي پلاستيكي ( MidBolt )

ميان بولت‌هاي پلاستيكي ( MidBolt ) از دو مخروط ناقص پلاستيكي و يك تكه لوله پلاستيكي، جمعا به مقدار عرض ديوار مورد ظر آماده شده و از ميان آنها بولت يكسره تمام دنده عبور مي‌كند. اين ميان‌بولت‌ها فقط نقش تنظيم قطر ديوار را به عهده داشته و بولت‌هاي يكسره در برابر فشار جانبي بتن مقاومت مي‌نمايند.
در ديواره مخازن، سدها،‌نهرها و نظير آن از ميان بولت‌هاي آب‌بند استفاده مي‌شود. ميان‌بولت‌هاي آب‌بند پلاستيكي طراحي و توليد شده‌ در مجموعه توليدي پويا جاويد ايزيرتا داراي ID ثبت طرح صنعتي ومالكيت معنوي به شماره٣٤٦٣٠ از اداره ثبت مي باشد
قطعات فلزي مدفون شده در بتن اگر در معرض آب،‌رطوبت و يا حتي هواي مرطوب قرار گيرند، به راحتي اكسيد شده و زنگ مي‌زنند و اين زنگ‌زدگي از طريق الكترون‌هاي آزاد به سرعت به تمامي شبكه آرماتور داخل بتن كه به يكديگر متصل‌اند سرايت كرده و باعث فرسايش و تخريب سازه بتني مي‌شود.استفاد از ميان‌بولت پلاستيكي اين پديده را به حداقل كاهش مي‌دهد.

ميان بولت‌هاي پلاستيكي ( MidBolt )